Mönsterås & Ålem biodlarförening

 

 

  

Årsmötesprotokoll 2009

Protokoll fört vid årsmöte med Mönsterås-Ålems Biodlareförening

Tålebo f.d. skola mån. 16 nov. 2009

 

Närvarande:    Alve Franzen,Christer Frisk, Eskil Haglund, Åke Hemmingson,

                      Johan Karlsson, Åke Nilsson, Weine Sjöberg, Börje Gustavsson

                      Helene Nyman, Rolf Landin och Werne Karlsson.

 

                                                                 §1

Öppnande:     Ordf. Eskil Haglund, hälsade välkommen och öppnade mötet.

 

                                                                 §2

Mötesfunk-     Eskil Haglund valdes till mötesordf.

tionärer:        Weine Sjöberg till mötessekr. och Christer Frisk till protokollsjusterare.

 

                                                                 §3

Dagordning:   Föreslagen dagordning godkändes.

 

                                                                 §4

Verksamhets- Föreningens 19 medlemmar har vintrat in 88 samhällen som tillsammans

berättelse:     givit 2976 kg honung, det betyder 46 kg per samhälle. 7 vinterförluster

                     har rapporterats. Invintrat med 690 kg socker och 428 kg Bifor. Behandling

                     med oxsalsyra, aspisten har utförts. Under maj – augusti genomfördes 6 träffar

                     hos olika biodlare under trivsamma och lärorika former. Besökt bigården i

                     Högsby Biodlareförening och Distriktets Bigård i Ingelstorp.

 

                     Det har genomförts en bikurs med 4 st deltagare ( Min första sommar) och

                     som nu har blivit biodlare.

 

                                                                 §5

Kassarapport: Årets resultat blev en vinst på 109,20 kr, 4 nya medlemmar á 50kr   200kr

                     Utgifter porto 100 kr. I kassan finns 8908,63 kr.

                     

                     Mötet beslöt att 40 kr av medlemsavgiften ska tillfalla Mönsterås-Ålems

                     biodlarförening år 2011.

                    

                     Revisorerna fann att räkenskaperna var väl förda och att allt var i sin ordning.

 

                                                                §6

Ansvarsfrihet: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet med ledning av dessa rapporter.

 

                                                                 §7

Styrelseval:    Ordf: Eskil Haglund

                      V.ordf: Weine Sjöberg

                      Kassör: Alve Franzen

                      Sekr: Nils-Gösta Jonasson

                      Ledamot: Birgitta Gullstrand

   

                                                                 §8

Revisorer:     Åke Nilsson och Leif Sandebäck omvaldes som revisorer och Åke Hemmingson som

                     suppleant

 

                                                                 §9

Honungsbe-  Till honungsbedömningskommitté valdes Rolf Landin, Christer Frisk och

dömning:      Åke Hemmingson med den sistnämnde som ordf. Weine Sjöberg sekr.

 

                                                                 §10

Sjukdoms-    Olof Karlgren omvaldes till sjukdomsansvarig.

ansvarig:

 

                                                                 §11

Ombud till   Weine Sjöberg och Eskil Haglund valdes till ombud vid distriktets årsmöte 2010.

årsmöte:

 

                                                                §12

Övrigt:       Det beslöts att Mikael Ekström ska ordna en hemsida, som han ska ha ansvar för.

 

                  Förslag att uppföra en föreningsbigård hos Weine Sjöberg i mindre skala att börja

                  med. Ansvar och skötsel av bigården valdes Weine Sjöberg, Eskil Haglund och

                  Åke Nilsson.

 

                  Någon föreslog ett besök hos Anders Wisping eller en studieresa till Hanö

                  avelsstation, men det togs inget beslut om detta.

 

                  Weine delade ut diplom till fyra nya medlemmar.

 

                                                                  §13

Av-            Eskil Haglund tackade för visat intresse, avslutade mötet och inbjöd till

slutning:    kaffe och smörgåstårta.

 

                 Slutligen genomfördes en honungsbedömning av 7st biodlares honungsburkar.

 

 

                 Tålebo 16 nov. 2009