Mönsterås & Ålem biodlarförening

 

 

  

Årsmötesprotokoll 2010

Protokoll fört vid årsmöte med Mönsterås-Ålems Biodlareförening

Tålebo f.d. skola tisdag 16 november 2010

 

Närvarande: Alve Franzen, Birgitta Gullstrand, Börje Gustavsson, Eskil Haglund, Åke Hemmingson, Josephine Holmquist, Nils-Gösta Jonasson, Rolf Landin, Åke Nilsson, Helene Nyman, Åke Petersson, Leif Sandebäck, Weine Sjöberg

 

§1 Öppnande

Ordförande Eskil Haglund hälsade välkommen och öppnade mötet.

 

§2 Mötesfunktionärer

Eskil Haglund valdes till mötesordförande. Nils-Gösta Jonasson till mötessekreterare och Rolf Landin till protokollsjusterare.

 

§3 Dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

 

§4 Verksamhetsberättelse

Föreningens medlemmar invintrade 88 samhällen hösten -09. Dessa har under året givit 3000 kg honung, vilket innebär 34 kg per samhälle. Förlusterna under den långa vintern blev 17 samhällen. Oxsalsyra som varroabekämpning har använts av de flesta, men även Aspistanbehandling har förekommit. Föreningen har för närvarande 19 medlemmar. Hösten 2010 har 80 samhällen invintrats.

 

§5 Föreningsbigården

Ålems Sparbank och Häradssparbanken har vardera sponsrat föreningen med 1500 kr som stöd till en föreningsbigård. På så sätt har Weine Sjöbergs engagemang för en föreningsbigård krönts med framgång. Han har dessutom själv stått för mycket praktiskt arbete t.ex tillsyn, förrådsutrymme, slungning, osv. Bigården består av 2 samhällen som har genererat 108,2 kg honung. Honungen har sålts till Mantorp. Kupmaterielen har kostat 4413 kr och Bifor till vinterfoder har köpts för 332 kr.Under hela sommaren har biodlare träffats torsdagskvällar på bigården. 7-10 deltagare har sysslat med drottningodling, utvidgning av samhälle, utrustning, materialfrågor och mycket annat som rör sig i huvudet på en biodlare. Under 2009 och 2010har Weine haft 2 studiecirklar med sammanlagt 11 deltagare som också nyttjat bigården under sommaren.

 

§6 Kassarapport

Årets resultat blev en vinst på 2762,81 kr, vilket innebär att kassan ökat till 11671,44.

 

§7 Ansvarsfrihet

På ordförandes fråga så beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 

§8 Styrelseval

Ordf: Eskil Haglund

V.ordf: Weine Sjöberg

Kassör: Åke Petersson (nyval)

Möstesekr: Nils-Gösta Jonasson

Ledamot: Helen Nyman (nyval)
   

§9 Revisorer

Till revisorer valdes Åke Nilsson och Leif Sandebäck. Åke Hemmingson valde som revirorsuppleant

 

§10 Honungsbedömning

Till honungsbedömningskommitté valdes Birgitta Gullstrand (ordförande), Rolf Landin och Åke Hemmingson.  Till sekreterare utsågs Nils-Gösta Jonasson.

 

§11 Sjukdomsansvarig

Föreningens sjukdomsansvarige Olof Karlgren fungerar i denna syssla.

 

§12 Ombud till länsförbundsårsmöte

2:a söndagen i februari har biodlarnas länsförbund i söder sitt årsmöte. Weine Sjöberg valdes till ombud och Eskil Haglund åker också med till Ingelstorp.

   

§13 Årsavgift

Bestämdes att 40 kr av medlemsavgiften i SBR skall gå till Mönsterås-Ålems bf.

  

§14 Föreningsbigård 2011

Torsdagsträffarna kl. 18.00 i föreningsbigården kommer att fortsätta under 2011. En obs-kupa kommer att färdigställas, avläggare göras och drottningar odlas. Weine Sjöberg, Rolf Landin och Åke Nilsson kommer att tillsammans med Eskil Haglund att ansvara för bigården. Dessa har också fullmakt att vid behov använda föreningens kassa.

 

§15 SBR-info

Bland dessa skrivelser kan nämnas frågor runt kvinnligt nätverk, medlemslistor, trycksaker m.m.

 

 

§16 Övrigt

Weine tackade årets kursdeltagare och delade ut diplom till närvarande sådana. Han önskade också en snickarkurs, som det finns intresse för, om bara lokalfrågan kan ordnas. Studiecirklarna kommer att samlas en kväll på nyåret i Vuxenskolans lokaler. Eskil Haglund tackade Weine för hans arbete med studiecirklar och föreningsbigården, samt överlämnade en häftig keps med Weines namn framtill och ordet biodlare på nacksidan. Eskil avtackade också Alve, med en fin rosenkalla, efter hans 21förtjänstfulla år som kassör.       

                                                                    

§17 Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse, avslutade mötet och inbjöd till kaffe och smörgåstårta. Kvällen avslutades med en honungsbedömning av 8st biodlares honung.

 

 

Tålebo 16 nov. 2010