Mönsterås & Ålem biodlarförening

 

 

  

Årsmötesprotokoll 2011

Protokoll fört vid årsmöte med Mönsterås-Ålems Biodlareförening

Tålebo f.d. skola tisdag 15 november 2011

 

Mötet inleddes med en tyst minut för att hedra våra under verksamhetsåret hastigt avlidna medlemmar Rolf Landin och Åke Nilsson. Deras känsla för biodlingen, kamratskap och engagemang, inte minst med föreningsbigården, gör att saknaden är stor.

 

Närvarande: Peter Bergh, Eskil Haglund, Åke Hemmingson, Nils-Gösta Jonasson, Olov Karlgren, Johan Karlsson, Helene Nyman, Åke Petersson, Weine Sjöberg och Ronny Wegnerbring

 

§1 Öppnande

Ordförande Eskil Haglund hälsade välkommen och öppnade mötet.

 

§2 Mötesfunktionärer

Eskil Haglund valdes till mötesordförande. Nils-Gösta Jonasson till mötessekreterare och Ronny Wegnerbring till att justera protokollet.

 

§3 Dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

 

§4 Verksamhetsberättelse

Hösten 2010 invintrades 80 samhällen som under innevarande år givit 3601 kg honung (45kg / samhälle). Vinterförlusterna uppgick till 19 samhällen och 42 avläggare har gjorts, vilket innebär att 103 samhällen invintrats hösten 2011.

 

§5 Föreningsbigården

Bigårdens 2 samhällen har lämnat 131kg honung. Nästan varje torsdagskväll under perioden maj-augusti har medlemmar samlats på bigården. 15 sammankomster med i genomsnitt 7 deltagare/gång har genomförts. Man har sysslat med drottningodling, bildande av avläggare, och andra förekommande praktiska aktiviteter i samband med biodling. 2 avläggare har gjorts. Samhällena har behandlats med oxalsyra mot varroakvalstret. Weine har haft bikurser med sammanlagt 13 deltagare. 9 av dem är numera biodlare.  som också nyttjat bigården under sommaren. Från Rolf Landin har man fått en koja på hjul, som Weine med flera inrett och rustat upp och som blir en tillgång för bigården. Eskil och Weine har gästat Töreboda och köpt 2 kompletta kupor till bigården.

 

§6 Kassarapport

I samband med Åke Nilssons jordfästning skänktes 14.000 kr till Mönsterås-Ålems Biodlarförening. Honung har sålts för 3354 kr och material har köpts för 6.000 kr. Detta gör att det numera finns 20.918 kr i kassan.

 

§7 Ansvarsfrihet

På ordförandes fråga så beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 

§8 Styrelseval

Omval på all platser vilket innebär:

 

Ordförande: Eskil Haglund

Vice Ordförande: Weine Sjöberg

Kassör: Åke Petersson

Möstesekreterare: Nils-Gösta Jonasson

Ledamot: Helen Nyman
   

§9 Revisorer

Till revisorer valdes Per Bergh och Ronny Wegnerbring, med Åke Hemmingsson som revirorsuppleant.

 

§10 Honungsbedömning

Till honungsbedömningskommitté valdes Johan Karlsson, Olov Karlgren och Åke Hemmingsson, med Nils-Gösta Jonasson som sekreterare.

 

§11 Sjukdomsansvarig

Olov Karlgren kvarstår som föreningens sjukdomsansvarige.

 

§12 Ombud till länsförbundsårsmöte

Weine Sjöberg valdes till ombud och Eskil Haglund åker också med till årsmötet på Öland.

   

§13 Årsavgift

Bestämdes att 40 kr av medlemsavgiften i SBR skall gå till Mönsterås-Ålems bf.

  

§14 Föreningsbigård 2011

Ansvariga för bigården blir Weine Sjöberg, Helene Nyman, Per Bergh tillsammans med Eskil Haglund. Föreningsbigården utökas till 4 samhällen och ev. avläggare kommer att säljas för 500 kr/st.

 

§15 SBR-info

Information från länsförbundsårsmötet på Öland 1:a söndagen i februari.

 

 

§16 Övrigt

Framfördes önskemål om studiebesök, dock utan att precisera något besöksmål. Weine föreslog en biträff en bit in på det nya året och fick uppdraget att välja innehållet.       

                                                                    

§17 Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse, avslutade mötet och inbjöd till kaffe och smörgås, samt förrättade dragningen på en bidrottning bland deltagarna. Hon vanns av Johan Karlsson och kommer att levereras till sommaren.

 

 

Tålebo 15 november 2011