Mönsterås & Ålem biodlarförening

 

 

  

Årsmötesprotokoll 2012

Protokoll fört vid årsmöte med Mönsterås-Ålems Biodlareförening

Tålebo f.d. skola torsdag 15 november 2012

 

 

Närvarande: Per Bergh, Eskil Haglund, Nils-Gösta Jonasson, Olov Karlgren, Johan Karlsson, Helene Nyman, Åke Petersson, Leif Sandebäck, Christian Sehler, Weine Sjöberg, Marcus Sommer och Ronny Wegnerbring

 

§1 Öppnande

Ordförande Eskil Haglund hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

§2 Mötesfunktionärer

Följande valdes: Möstesordförande Eskil Haglund, mötessekreterare Nils-Gösta Jonasson och justerare av protokollet - Helene Nyman.

 

§3 Dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

 

§4 Verksamhetsberättelse

Antalet medlemmar per 2012-05-15 var 19 st. Hösten 2011 invintrades 97 samhällen. Vinterförlusterna uppgick till 14 st och 42 avläggare har gjorts under året, vilket innebär att 125 samhällen invintrats i år. 21 aktiva (de flesta efter påstötning av ordf.) har lämnat rapport och de 97 samhällena har givit 3798 kg honung, vilket innebär drygt 39 kg/samhälle. Efterfrågade aktiviteter är även fortsättningsvis drottningodling och omlarvning.

 

§5 Föreningsbigården

Weine rapporterade från föreningsbigården där sammankomster skett under maj-sept. Vid 17 tillfällen har biodlare mötts för att genomföra och diskutera aktuella aktiviteter. Boden, som Rolf Landin skänkte, är nu i stort sett klar. Föreningsbigårdens 3 samhällen har gett 181,6 kg honung. Weine, som bor nära bigården, drar p. g. a. detta ett stort lass närdet gäller t. ex. tillsyn och slungning men flera andra medlemmar är också mycket delaktiga. Bigården har visat sig ha stor betydelse när det gäller att höja kompetensen och självförtroendet hos medlemmarna.

 

§6 Kassarapport

Penningflödet under verksamhetsåret visar inkomster på 5 253,08 kr och utgifter med
2 979,70 kr. Det innebär att 2 273,38 kr tillförts kapitalet, som numera uppgår till 23 191 kr.

 

§7 Ansvarsfrihet

På ordförandes fråga så beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 

§8 Styrelseval

Omval på samtliga platser, vilket innebär:

 

Ordförande: Eskil Haglund

Vice Ordförande: Weine Sjöberg

Kassör: Åke Petersson

Möstesekreterare: Nils-Gösta Jonasson

Ledamot: Helen Nyman
   

§9 Revisorer

Per Bergh och Ronny Wegnerbring omvaldes som revisorer, med Åke Hemmingsson som suppleant.

 

§10 Honungsbedömning

Till bedömningskommitté valdes Per Bergh, Olov Karlgren och Johan Karlsson, med Nils-Gösta Jonasson som sekreterare.

 

§11 Sjukdomsansvarig

Föreningens sjukdomsansvarige Olov Karlgren, omvaldes.

 

§12 Länsförbundsårsmöte

Ombud för vår förening blir Per Bergh, och Weine Sjöberg, med Eskil Haglund som ersättare.

   

§13 Årsavgift

Bestämdes att föreningens del av årsavgiften till SBR skall vara ordförändrad - 40 kr för år 2014.

  

§14 Föreningsbigård 2013

Bigården består av 4 samhällen + material. Helene, Eskil, Per och Weine lägger upp strategin för bigården och dess skötsel inkl. materialansvar och inköp. Weine basar för gänget.

 

§15 Info från distriktet

Ordf. för biodlarföreningarna har möte framöver. Länstyrelsen i Östergötland har numera tillsyn över biodlingen i länet.

 

 

§16 Övriga frågor

Teoretisk kurs i drottningodling kommer av allt att dömma att anordnas under vintern. En nybörjarkurs annonseras i Strandabladet. Weine Sjöberg vad den drottning, med leverans till sommaren, som lottades ut bland deltagarna.  

                                                                    

§17 Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse, och inbjöd till kaffe och som det sendan visade sig, delikat smörgåstårta levererad av Helene Nyman.

 

 

Tålebo 15 november 2012