Årsmötesprotokoll 2014

Protokoll fört vid årsmöte med Mönsterås-Ålems Biodlarförening Tålebo f.d. skola onsdagen den 12 november 2014

Närvarande: Markus Adolfsson, Per Bergh, Eskil Haglund, Åke Hemmingson, Nils-Gösta Jonasson, Olov Karlgren, Håkan Nilsson, Hans Norberg, Helene Nyman, Åke Petersson, Christian Sehler, Weine Sjöberg, Jessica Svensson, Ulf Thölke, Helén Wegnerbring och Ronny Wegnerbring

§1 Öppnande

Ordförande Eskil Haglund hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Mötesfunktionärer

Eskil Haglund valdes till mötesordförande, Nils-Gösta Jonasson till sekreterare för mötet och Hans Norberg till justerare av protokollet.

§3 Dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§4 Verksamhetsberättelse

Föreningens 25 medlemmar invintrade 167 samhällen i höst. 7 förluster har rapporterats och 35 av­läggare har gjorts. 9 medlemmar har odlat drottningar med växlande framgång. Honungsproduk­tionen uppgick till 6033 kg, vilket ger 36,1 kg/samhälle. 3300 kg har levererats till HF.

Den 25 febr. träffades medlemmar och såg den intressanta och irriterande filmen Inte bara honung. En månad senare hade vi en ny träff i Tålebo för att planera den kommande säsongen. Ansvaret för kvällarna på föreningsbigården har cirkulerat bland medlemmarna efter ett uppgjort schema. Träffarna har pågått torsdagskvällar från 1/5 till 28/8. De 4 samhällena har gett 245 kg honung, som kan jämföras med 125 kg 2013 och 180 kg 2012. I år fanns ett rejält rapsfält alldeles utanför kuporna vilket gynnade både honungsskörden och enligt uppgift även utfallet för bonden.

Föreningen har sålt en avläggare och fått fram 2 drottningar, vilket var en besvikelse. Nya tag nästa säsong.

Glasburkar och lock har i år funnits till försäljning, vilket har varit mycket uppskattat. Betalningen har oftast gått via nätet, men avsändaren har ibland varit anonym, vilket har orsakat merarbete. Bättring till nästa år!! Honungen har i huvudsak slungats av Weine, men Helene N. har hjälpt till och slungat ett parti som också tappats på burkar.

Den utåtriktade verksamheten har bestått av deltagande på Gäddans Dag och på en familjedag i hamnen som Centern anordnade. Intresset har varit stort och i hamnen såldes också honung från föreningsbigården. Stranda Trädgårdssällskap har besökt föreningsbigården och fått info om verk­samheten..

§5 Kassarapport

Kassören redovisar en förlust på drygt 3000 kr. Det är emellertid ingen ko på isen eftersom ersättning för levererad honung ännu inte inkommit och viss lagerhållning av t. ex. honungsburkar föreligger. När detta reglerats ligger kassan på samma nivå som vid räkenskapsårets början.

§7 Ansvarsfrihet

Efter revisorernas berättelse och på ordförandes fråga så beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§8 Styrelseval

Omval på samtliga platser, vilket innebär:

Ordförande: Eskil Haglund

Vice Ordförande: Weine Sjöberg

Kassör: Åke Petersson

Mötesekreterare: Nils-Gösta Jonasson

Ledamot: Helene Nyman

§9 Revisorer

Per Bergh och Ronny Wegnerbring omvaldes som revisorer, med Åke Hemmingsson som suppleant.

§10 Honungsbedömning

Per Bergh (ordförande), Christian Sehler och Olov Karlgren valdes till bedömningskommitté med Nils-Gösta Jonasson som sekreterare.

§11 Sjukdomsansvarig

Olov Karlgren är sjukdomsansvarig i föreningen och skall kontaktas om man t.ex. skall sälja ett samhälle utanför församlingen. Förekomsten av okända svärmar skall genast anmälas till honom.

§12 Länsförbundsårsmöte

Mötet hålls i Torsås 1 feb, 2015. Till att representera föreningen valdes Per Pergh och Ulf Thölke med Weine Sjöberg som suppleant.

§13 Årsavgift

Den del av årsavgiften som tillfaller föreningen skall vara oförändrad 40 kr enligt mötets beslut.

§14 Föreningsbigård 2014

Föreningsbigårdens användning skall organiseras på samma sätt som 2014, eftersom erfarenheterna har varit goda.

§15 Info

Åke Sandquist, känd i biodlarkretsar, är på väg att flytta till Mönsterås och ta med sin biodling. Det är känt att han haft och eventuellt fortfarande har bekymmer med amerikansk yngelröta. Läget är osäkert och det är klart att vi är observanta i det här fallet.

§16 Övriga frågor

Styrelsen har diskuterat att ordna en eller ett par träffar under våren och tar mycket gärna emot förslag på innehåll.

Vid kvällsträffarna på föreningsbigården sommaren 2015, kommer bl. a. drottningodling och ergonomi med inriktning på ryggen att tas upp.

Under denna punkt genomfördes även en utlottning av 2 ståltermosar med SBR:s logga, som fann belåtna ägare och som säkert kommer att dyka upp sommarens kvällsträffar.

16 Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse, och inbjöd till kaffe och Helene Nymans utsökta smörgåstårta med liten kaka, samt avslutade mötet. Härefter genomfördes honungsbedömning.

 

Tålebo 12 november 20134