Årsmötesprotokoll 2015

Protokoll fört vid årsmöte med Mönsterås-Ålems Biodlarförening Tålebo f.d. skola mpndagen den 9 november 2015

Närvarande: Per Bergh, Mikael Ekström, Eskil Haglund, Nils-Gösta Jonasson, Olov Karlgren, Urban Lindgren, Anders Nordberg, Hans Norberg, Helene Nyman, Åke Petersson, Christian Sehler, Weine Sjöberg, Pierre Streckx, Jessica Svensson, Ulf Thölke, Helene Wegnerbring och Ronny Wegnerbring

§1 Öppnande

Ordförande Eskil Haglund hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Mötesfunktionärer

Eskil Haglund valdes till mötesordförande, Nils-Gösta Jonasson till sekreterare för mötet och Per Bergh till rösträknare och tillsammans med ordförande justerare av protokollet.

§3 Dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§4 Verksamhetsberättelse

Föreningens medlemmar har i höst invintrat 187 samhällen, vilket är 20 fler än 2014. Den sammanlagda honungsproduk­tionen uppgick till 4491kg, vilket ger 26,9 kg/samhälle. Vinterförlusterna hamnade på 14 samhällen, vilket motsvarar 8%..

Det vandrade schemat, för skötseln av föreningsbigården, har även i år fungerat bra ,ed Weine som den samlande kraften. Honungsproduktionen har de senaste åren för de 4 samhällena varit 180, 125, 245 (raps i närheten) och 160 kg.

2 avläggare har gjorts och 4 parade drottningar kan också noteras. Omlarving, där cellerna sedan delats ut till medlemmar och hämtning av larver för omlarvning i egen bigård har också förekommit.

Flera medlemmar har gått drottningodlarekusr i Mörlunda. 5 avläggare har gjorts av Weindes samhällen. Dessa har nybörjarna fått ta över.

Medlemsträffarna (17 st.) har pågått torsdagskvällar under tiden maj-aug. med 8-15 deltagare per kväll. Försäljningen av biodlingsmaterial vid föreningsbigården har fungerat bra.

Föreningen har även i år varit representerad på ”Gäddans Dag” vid Kronobäck.

§5 Kassarapport

Kassören redovisar ett positivt resultat på närmare 8000 kr, vilket innebär att kassakistan idag innehåller 30 597 kr.

§6 Ansvarsfrihet

Efter revisorernas berättelse och på ordförandes fråga så beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§7Styrelseval

Omval på samtliga platser, vilket innebär:

Ordförande: Eskil Haglund

Vice Ordförande: Weine Sjöberg

Kassör: Åke Petersson

Mötesekreterare: Nils-Gösta Jonasson

Ledamot: Helene Nyman

§8 Revisorer

Per Bergh och Ronny Wegnerbring omvaldes som revisorer med Christian Sehler som suppleant.

§9 Honungsbedömning

Per Bergh (ordförande), Olov Karlgren och Christian Sehler valdes till bedömningskommitté med Nils-Gösta Jonasson som sekreterare.

§10 Sjukdomsansvarig

Olov Karlgren är sjukdomsansvarig i föreningen och skall kontaktas om man t.ex. skall sälja ett samhälle utanför församlingen. Förekomsten av okända svärmar skall genast anmälas till honom, liksom förekomsten av misstänkt yngelröta.

§11 Länsförbundsårsmöte

Till att representera föreningen vid länsförbundets årsmöte 7 februari 2016 valdes Weine Sjöberg och Ulf Thölke med Anders Norberg som suppleant.

§12 Årsavgift

Den del av årsavgiften som skall tillfalla föreningen beslöts vara oförändrad 40 kr för år 2017.

§13 Föreningsbigård 2014

Föreningsbigårdens användning skall organiseras som tidigare, plus att en griillkväll planeras in under perioden.

 

§14 Övriga frågor

Uppmanades till höjd uppmärksamhet när det gäller att upptäcka yngelröta och att vi utnyttjar Olov Karlgrens kunskaper i sammanghanget.

I centralskolan håller ett antal biodlare på med snickarjobb för att förnya och rusta upp sin utrustning. Detta sker på kvällstid.

Mikael Ekström som, på ett proffsigt sätt håller i vår hemsida, informerade om detta betydelsefulla uppdrag. Mpnga lovord har hörts angående resultatet.

Weine Sjöberg delade ut diplom till 4 nya biodlare som uppmuntran efter deras första bisommar. Han fick själv också diplom av ordföranden, bl.a. som tack för sitt stora engagemang i föreningsbigården.

Avsluningsvis genomfördes utlottning av div. bimaterial.

15 Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse, och inbjöd till kaffe och Algots goda smörgåstårta, samt avslutade mötet. Härefter genomfördes honungsbedömning.

 

Tålebo 9 november 2015