Årsmötesprotokoll 2016

Protokoll fört vid årsmöte med Mönsterås-Ålems Biodlarförening Tålebo f.d. skola måndagen den 14 november 2016

Närvarande: Per Bergh, Rolf Brålander, Christer Frisk, Eskil Haglund, Nils-Gösta Jonasson, Olov Karlgren, Urban Lindgren, Håkan Nilsson, Anders Nordberg, Helene Nyman, Åke Petersson, Christian Sehler, Weine Sjöberg, Pierre Streckx, Helene Wegnerbring och Ronny Wegnerbring

§1 Öppnande

Ordförande Eskil Haglund hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Mötesfunktionärer

Eskil Haglund valdes till mötesordförande, Nils-Gösta Jonasson till sekreterare för mötet och Ronny Wegnerbring till rösträknare och att tillsammans med ordförande justera av protokollet.

§3 Dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§4 Verksamhetsberättelse

Föreningens medlemmar har i höst invintrat 192 samhällen, vilket är en ökning med 24 jämfört med 2015. Den sammanlagda honungsproduk­tionen uppgick till 5610 kg, vilket betyder 33,4 kg per samhälle. Vinterförlusterna hamnade på 18 samhällen, eller 10,7%. 25 medlemmar har lämnat in årsrapport för sin biodling. Fler medlemmar har som mål att utöka antalet samhällen. Det vandrade schemat, för skötseln av föreningsbigården, har även i år fungerat bra. Weine och Eskil har som vanligt varit ryggraden i det hela. De 4 kuporna har gett 181 kg honung och Weine har tappat upp 47,2 kg på burk. Denna honung säljs vid olika aktiviteter som föreningen deltar i.

Satsningen på drottningodlingen i föreningsbigården har gett 96 drottningceller varav 73 har kläckts och 56 har blivit äggläggande. En ny avelsdrottning har inköpts och hon har förmodligen ett gott liv i Weines kupor.

Säsongen i föreningsbigården avslutades med en fin grillkväll vid Alsteråns strand organiserad av Urban Lindgren.

Ca 2200 kg honung har levererats till SBR via depån hos Eskil. Hälften av detta kommer från grannföreningar.

Styrelsen har haft protokolfört styrelsemöte 2016-03-14.

Föreningen har deltagit vid ”Gäddans Dag”, ”Centerns Familjedag” och marknaden i Hembygdsparken. Vi har bl.a. visat utrustning och sålt honung.

Mikael Ekström har under hösten haft en medlemskväll med information om vår fina hemsida och visat hur man kan går till väga när man redigerar. Han är beredd att ställa upp ytterligare en gång om intresse finns.

Just nu vid utskriften av protokollet kom beskedet att biodlarföreningen har utsetts till årets miljöstipendiat i kommunen p.g.a biodlingens stora betydelse för biologisk mångfald och den positiva utvecklingen av antalet biodlare.

§5 Kassarapport

Kassören redovisar en behållning på 34 309.86 kr, vilket innebär ett plusresultat på 3712,76 kr.

§6 Ansvarsfrihet

Efter revisorernas berättelse och på ordförandes fråga så beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§7Styrelseval

Omval på samtliga platser, vilket innebär:

Ordförande: Eskil Haglund

Vice Ordförande: Weine Sjöberg

Kassör: Åke Petersson

Mötesekreterare: Nils-Gösta Jonasson

Ledamot: Helene Nyman

§8 Revisorer

Per Bergh och Ronny Wegnerbring omvaldes som revisorer med Christian Sehler som suppleant.

§9 Honungsbedömning

Per Bergh (ordförande), Olov Karlgren och Christian Sehler valdes till bedömningskommitté med Nils-Gösta Jonasson som sekreterare.

§10 Sjukdomsansvarig

Olov Karlgren är sjukdomsansvarig och skall kontaktas om man t.ex. tänker sälja eller flytta samhällen utanför församlingen. Okända svärmar och förekomst av misstänkt yngelröta skall ovillkorligen, särskilt det sistnämnda, anmälas till honom.

§11 Länsförbundsårsmöte

Till att representera föreningen vid länsförbundets årsmöte 12 februari 2017 i Mönsterås, valdes Weine Sjöberg och Ronny Wegnebring med Per Bergh som suppleant.

§12 Årsavgift

Den del av årsavgiften till SBR som skall tillfalla föreningen skall vara oförändrad 40 kr för år 2018.

§13 Föreningsbigården

De senaste årens upplägg har fungerat bra varför fortsättning följer.

§14 Övriga frågor

Ingen aktuell info från distriktet. Kupsnickeriet på Centralskolan fortgår med oförminskat engagemang. 8 anmälda till studiecirkel hos Weine varav några utanför kommunen. Avsluningsvis genomfördes utlottning av material lämpligt för biodling.

15 Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse, och inbjöd till kaffe och Algots goda smörgåstårta, samt avslutade mötet. Därefter genomfördes honungsbedömning.

Tålebo 14 november 2016